Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 250
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля -> 378. Вища освіта. Університети. Підготовка наукових кадрів ->

1. Szablowski J. Private higher education establishments in Europa. — Poland, 2005. — 219 p.
2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія. — К.: Либідь, 1998. — 560 с.
3. Андрусенко С. І. Акредитація. Організація та проведення у вищих навчальний закладах України: посіб. — К.: КУЕТТ, 2003. — 172 с.
4. Андрущенко В. Приватна вища школа України на шляху інновацій. — Х.: Вид-во НУА, 2005. — 320 с.
5. Боголіб Т. М. Принципи управління вузом: монографія. — К.: Т-во "Знання", 2004. — 204 с.
6. Болайто Р. Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови. — К.: "Видавництво "Сталь", 2017. — 154 с.
7. Бугров В. Правові засади Болонського процесу в Україні: монографія. — К.: ДП "НВЦ "Пріоритети", 2014. — 156 с.
8. Вакарчук І. О. Система тестувань для вступників до Львівського національного університету імені Івана Франка. — Львів: Місіонер, 2002. — 120 с.
9. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: метод. посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 316 с.
10. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: навч. посіб. за модульно-рейтинговою системою навчання. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 396 с.
11. Гура О. І. Педагогіка вищої освіти: вступ до спеціальності. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 224 с.
12. За заг. ред. Андрющенка В.П. Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку: колективна монографія. — Х.: Вид-во НУА, 2009. — 504 с.
13. За заг. ред. Зубка В. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України. — К.: Видавничий дім "KM Academia", 1997. — 290 с.
14. За заг. ред. Кременя В.Г. Закон України "Про вищу освіту": наук.-практ. коментар. — Київ, 2002. — 323 с.
15. За ред. Кременя В.Г. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. — 384 с.
16. Задорожна Н. Т. Менеджмент документообігу в інформаційних системах освіти (для ВНЗ і ППО). — К.: "Педагогічна думка", 2007. — 228 с.
17. Зайчук В. О. Економічна освіта молоді: дослідження впливу соціуму на особистість: монографія. — Луцьк, 1999. — 292 с.
18. Корсак К. В. Вища освіта і Болонський процес. — К.: МАУП, 2007. — 352 с.
19. Кузьменко Г. І. Наука як покликання. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. — 416 с.
20. Мокін Б. Перші підсумки. — Вінниця: Універсум-Вінниця, 2004. — 512 с.