Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 163
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 34. Право. Юриспруденція -> 347.7 Комерційне (торговельне) право. Право акціонерних товариств ->

1. Алісов Є. О. Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні. — Х.: Фоліо, 2004. — 288 с.
2. За заг. ред. Шишки Р.Б. Підприємницьке право України. — Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, "Еспада", 2000. — 480 с.
3. За ред. Воронової Л.К. Бюджетний кодекс України: наук.-практ. крментар. — Х.: Право, 2011. — 608 с.
4. Кібенко О. Право товариств (company law): порівняльно-правовий аналіз acquis ЄС та законодавства України. — Київ: Юстініан, 2006. — 496 с. — ISBN 966-8257-21-9
5. Кот О. О. Перехід прав кредиторів: Історія. Теорія. Законодавство. — Київ : Юрінком Інтер, 2002. — 160 с. — ISBN 966-667-072-0
6. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 560 с.
7. Мачуський В. В., Ієрусалімова І. О. Правове середовище малого бізнесу: навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 118 с.
8. Савченко Л. А. Правові проблеми процесу фінансового контролю: Монографія. — К.: КиМУ, 2009. — 236 с. — ISBN 978-966-8299-56-8
9. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Україні: навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999. — 336 с.
10. Селіванов В. М. Закон і підприємець : проблеми правого регулюваня підприємницьких відносин та систематизації законодавства України про підприємництво. — К.:Донецьк, 1998. — 184 c.
11. Конспект лекцій по курсу "Введення в правові основи бізнесу". — Київ : МНТУ, 1994. — 79 с.
12. Правова культура і підприємництво. — Київ: Інститут приватного права і підприємництва, 1999. — 280 с.
13. Закон і підприємець: Проблеми систематизації законодавства України про підприємництво. — Київ : Ін-т приват. права і падпр. АПрН України, 1998. — 88 с. — ISBN 966-95169-6-Х