Міжнародний Науково-технічний Університет

За заг. ред.Бутка М.П. Стратегічний менеджмент в умовах посилення інтеграційних процесів: підручник. — Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2021. — 344 с. — ISBN 978-611-01-2482-9

Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства: навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 304 с. — ISBN 978-966-364-0058-8

Уклад. Скляр С.С. Унікальна збірка 2007. Кращі учнівські твори. 5-11 класи. — Х.: Торсінг ПЛЮС, 2006. — 752 с. — ISBN 966-404-216-1

Косенко Н. Я., Вакуленко Т. М. Як правильно говорити українською: практ. посіб. — Харків: Книжковий Клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2007. — 240 с. — ISBN 978-966-343-583-1

Шевнюк О. Л. Українська та зарубіжна культура: навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2003. — 277 с. — ISBN 966-7767-79-5

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 27
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 1. Філософія. Психологія -> 11-14. Філософія ->

1. Соколовская Ж. П. "Картина мира" для студентів. — Ялта, 1999. — 176 c.
2. Богомолов А. С. Англ.буржуазная философия ХХ века. — М.:Мысль, 1973. — 317 с.
3. Антология ненасилия:Пер с англ 2-е изд. — М.:Бостон, 1992. — 256 c.
4. Гайдеггер Мартін. Будувати, проживати, мислити. Буття в околі речей. Гельдерлін та сутність поезії. В кн.: Возняк Т. Тексти та переклади. — Х.: Фоліо, 1998. — С.313-363 — ISBN 966-03-0382-3
5. Матошко А. В. В поисках своей жизни. — К.: Азимут-Украина, 2008. — 351 c. — ISBN 978-966-8405-54-9
6. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка: семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства./ Отв. ред. В.П.Нерознак. — М.: URSS, 2009. — 331, [3] с. — ISBN 978-5-397-01102-0
7. Джин, Карпер. Ваши чудесные умственные способности. — "Клуб семейного досуга"Фолио, 2000. — 286 c.
8. Подводный А. Введение в астрологию: Лекции. — Воронеж: МОДЭК, 1992. — 175 с. — ISBN 5-87224-004-Х
9. Поппер, Карл. Відкрите суспільство та його вороги:Пер.з англ. — К.:Основи, 1994. — 444 c.
10. Білогур В. Внутрішні чинники змін світоглядних орієнтацій сучасних студентів. — Вища освіта України., 2011. — № 4. — С.62-68
11. Щерба С. П., Заглада О. А., Тофтул М. Г. [та ін.] Вступ до філософії(стислий виклад):Навч.посіб. — К.: МАУП, 2002. — 144 с. — ISBN 966-608-194-6
12. Фромм Е. Втеча від свободи. Пер. В.Тарасенка.В кн.: Читанка з історії філософії. — К.: Довіра, 1993. — С.179-195
13. Марсель Габрієль. Габрієль Марсель в українському контексті. Бути і мати: В кн.: Возняк Т. Тексти та переклади. — Х.: Фоліо, 1998. — С.427-670 — ISBN 966-03-0382-3
14. Коршунов А. М., Мантатов В. В. Диалектика социального познания. — М.: Политиздат, 1988. — 383 с. — ISBN 5-250-00002-9
15. Ясперс К. Духовна ситуація часу. Пер. В.Бурлачука В кн.: Читанка з історії філософії. — К.: Довіра, 1993. — С.100-114
16. Чмут Т. К., Чайка Г. Л., Лукашевич М. І. Етика ділового спілкування:Курс лекцій. — К.:МАУП, 1999. — 208 c.
17. М’ясоїд, Петро, Андрійович. Загальна психологія: Навч посібник. — К.:Вища школа, 1998. — 479 c.
18. Драгоманова М. П. Загальна психологія:Курс лекцій. — К.:Мін-во освіти, 1997. — 436 c.
19. М’ясоїд, Петро, Андрійович. Задачі з курсу загальної психології:Навч посібник. — К.:Вища школа, 1998. — 184 c.
20. Гусеєв, Валентин, Іванович. Західна філософія нового часу ХУП-ХУIII СТ.:Підручник. — К.:Либідь, 1998. — 368 c.