Міжнародний Науково-технічний Університет

Конституція України (станом на 20.05.2020). — К.: Центр учбової літератури, 2020. — 66 с.

Конституція України (станом на 07.09.2022). — К.: Алерта, 2022. — 80 с.

За заг. ред. Яковюка І.В. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (в питаннях і відповідях): навч.-довід. посіб. — Х.: Право, 2020. — 126 с.

За ред. Аракеляна М.Р. Міжнародний правовий захист прав людини: навч.-метод. посіб. — Одеса: Фенікс, 2019. — 196 с.

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини: практ. посіб. для суддів. — Х.: Право, 2018. — 398 с.

Книжок у каталозі: 3219
Книжок у електр. бібліотеці: 6141
Усього літератури: 9360
Відвідувачів на сайті: 250
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронний каталог


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура каталогу -> 37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля -> 37.0. Основні види та принципи освіти ->

1. Акстонова О. В. Методика викладання економіки: навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998. — 280 с.
2. Бєляков Г. Ф. Київський політехнічний інститут. Нарис історії. — К.: Наукова Думка, 1995. — 320 с.
3. Живодьор В. О. З історії національного шкільництва. — К.: ІЗМН, 1998. — 144 с.
4. Журавський В. С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. — К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003. — 200 с.
5. За заг. ред. Капської А.Й. Соціальна педагогіка: навч.-метод. посіб. — К.: ІЗМН, 1998. — 220 с.
6. За ред. Тхоржевського Д.О. Теоретичні засади виховання національної самосвідомості. — К.: ІЗМН, 1998. — 150 с.
7. За ред. Хайруліної В.М. Я неповторний світ вивчаю. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. — 168 с.
8. Кожем’яко В. П. Наука і техніка в учбовому процесі (від абітурієнта до аспіранта). Ч. 1: навч. посіб. — В.: ВДТУ, 2000. — 152 с.
9. Кремень В. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. — К.: Грамота, 2005. — 448 с.
10. Крижко В. В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою: навч. посіб. — К.: Освіта України, 2005. — 224 с.
11. Лукашевич М. П. Соціалізація. Виховні механізми і технології: навч.-метод. посіб. — К.: ІЗМН, 1998. — 112 с.
12. Самодрин А. П. Формування навчально-освітнього простору регіону: монографія. — Кременчук: ПП Щербатих, 2006. — 456 с.
13. Ступарик Б. М. Національна школа: витоки, становлення. — К.: ІЗМН, 1998. — 336 с.
14. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. — К.: Академвидав, 2006. — 352 с.
15. Фіцула М. М. Педагогіка: навч.-метод. посіб. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. — 192 с.
16. Шепотько В. В. Розвиток освіти в Україні: 1992-1993 роки. — Київ, 1994. — 118 с.
17. Нові технології навчання: наук.-метод. зб.Випуск 35. — К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2003. — 325 с.
18. Виховна робота в закладах освіти України. Випуск ІІ. — К.: ІЗМН, 1998. — 355 с.
19. Проблеми освіти: наук.-метод. зб. Випуск 33. — К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2003. — 316 с.
20. Проблеми освіти: наук.-метод. зб. Випуск 31. — К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2003. — 360 с.