Міжнародний Науково-технічний Університет

Голь В. Д., Ірха М. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: навч. посіб. — Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 250 с.

Шолудько В. Г., Єсаулов М. Ю., Вакуленко О. В. [та ін.] Організація військового зв’язку: навч. посіб. — К.: ВІТІ, 2017. — 282 с.

Довгий С. О., Воробієнко П. П., Гуляєв К. Д. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання. — К: "Азимут - Україна", 2013. — 608 с.

БондаренкоВ.Г. Технічна експлуатація систем та мереж звя’зку: підручник. — Київ, 2013. — 700 с. — ISBN 966-575-039-9-

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 28
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 658.14/15. Фінансування. Економіка підприємства ->

21. Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства. — МАУП, 2003.
22. Мармуль Л. О. Організація діяльності та обліку суб’єктів малого бізнесу. — Херсон: Айлант, 2003.
23. Мартиненко В. П. Фінансовий менеджмент : підручник. — Львів : Магнолія, 2014. — 344 с. — ISBN 978-617-574-100-9
24. Мицель А. А. Математическая экономика. Лабораторный практикум. — Томск. Из-во научно-технической литературы, 2006.
25. Момот Т. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. — Київ : Центр учб. л-ри, 2011. — 385 с. — ISBN 978-611-01-0188-2
26. Москалюк В. Є. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб.. — К.: КНЕУ, 2005. — 384 с.: рис. — ISBN 966-574-819-X
27. Нехорошева Л. Н. Экономика предприятия: [учебное пособие для учащихся средних специальных учебных заведений экономических специальностей]. — Минск: Вышэйшая школа, 2005. — 383 с. — ISBN 985-06-1090-5
28. Нікіфорова Л. О. Економіка та організація виробництва. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 135 с.
29. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 457 c. — ISBN 966–574–231–0
30. Покропивний С. Ф., Швиданенко Г. О., Федонін О. С. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 328 c. — ISBN 966–574–156–Х
31. Ревенко Н. Ф. Экономика предприятия. сборник задач: Учеб. пособие. — М.: Высш.шк., 2007. — 191 с. — ISBN 978-5-06-005584-9
32. Ред. Школьник І. О., Кремень В. М., та ін. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. — Суми : [ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"], 2014. — 427 с.
33. Савуляк В. В. Управління якістю продукції: навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2012. — 91 с.
34. Скляренко В. К. Экономика предприятия: Учебник для вузов. — М.: ИНФРА-М, 2005. — 528с. — ISBN 5160021949
35. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с. — ISBN 966-574-441-0
36. Титов В. И. Экономика предприятия: учебник для вузов. — Москва: ЭКСМО, 2008. — 413 с. — ISBN 978-5-699-18439-2
37. Ткаченко Е. А. Теоретико-методологические основы управления комплексным развитием промышленных предприятий: Автореферат, диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2007. — 39 с.
38. Хунгуреева И. П. Экономика предприятия: учеб. пособие. — Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2004. — 240 с. — ISBN 5-89230-173-7
39. Ширенбек Х., Бойко И. П., Валдайцев С. В. [и др.] Экономика предприятия: [учебник для вузов]. — Санкт-Петербург: Питер, 2005. — 847 с. — ISBN 5-469-00193-8
40. Юрій Е. О., Грубляк О. М., Карвацький М. В. [та ін.] Фінансова безпека держави: навч. посіб. — Чернівці, 2019. — 201 с.