Міжнародний Науково-технічний Університет

Голь В. Д., Ірха М. С. Телекомунікаційні та інформаційні мережі: навч. посіб. — Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. — 250 с.

Шолудько В. Г., Єсаулов М. Ю., Вакуленко О. В. [та ін.] Організація військового зв’язку: навч. посіб. — К.: ВІТІ, 2017. — 282 с.

Довгий С. О., Воробієнко П. П., Гуляєв К. Д. Сучасні телекомунікації: Мережі, технології, безпека, економіка, регулювання. — К: "Азимут - Україна", 2013. — 608 с.

БондаренкоВ.Г. Технічна експлуатація систем та мереж звя’зку: підручник. — Київ, 2013. — 700 с. — ISBN 966-575-039-9-

Панченко С. В., Акімов О. І., Бабаєв М. М. Основи безпечної експлуатації електроустановок: підручник. — Харків: УкрДУЗТ, 2021. — 149 с.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5028
Усього літератури: 12099
Відвідувачів на сайті: 28
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 658.14/15. Фінансування. Економіка підприємства ->

1. Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства. — МАУП, 2003.
2. Гетьман О. О. Економіка підприємства: навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с. — ISBN 978-611-01-0005-2
3. Лазебник Л. Л., Гурочкіна В. В., Слюсарева Л. В. Економіка підприємства: підручник. — Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. — 426 с. — ISBN 978-966-337-621-9
4. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 457 c. — ISBN 966–574–231–0
5. Покропивний С. Ф., Швиданенко Г. О., Федонін О. С. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 328 c. — ISBN 966–574–156–Х
6. За заг. ред. проф. Качана Є. П. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.-метод. посібник. — Тернопіль: ТДЕУ, 2006. — 373 с.
7. Бойко Л. Г. Економіка та організація виробництва. — Харків: ХНАМГ, 2008. — 194 с.
8. Владимир О. М. Економіка та організація виробництва. — Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. — 180 с.
9. Нікіфорова Л. О. Економіка та організація виробництва. — Вінниця : ВНТУ, 2015. — 135 с.
10. Жаворонок А. В., Федишин М. П., Ковальчук Н. О. [та ін.] Історія фінансової науки: навч. посіб.. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 210 с. — ISBN 978-617-7571-37-6
11. Мицель А. А. Математическая экономика. Лабораторный практикум. — Томск. Из-во научно-технической литературы, 2006.
12. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 542 c. — ISBN 966-574-474-7
13. Мармуль Л. О. Організація діяльності та обліку суб’єктів малого бізнесу. — Херсон: Айлант, 2003.
14. Колот В. М. Підприємництво: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.. — К.: КНЕУ, 2003. — 160с. — ISBN 966–574–535–2
15. Москалюк В. Є. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб.. — К.: КНЕУ, 2005. — 384 с.: рис. — ISBN 966-574-819-X
16. Ткаченко Е. А. Теоретико-методологические основы управления комплексным развитием промышленных предприятий: Автореферат, диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2007. — 39 с.
17. Ковалев А. П. Управление имуществом на предприятии: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятии машиностроения". — М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2009. — 471 с. — ISBN 978-5-279-03369-0
18. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. [и др.] Управление проектами: учебное пособие. — М.: Омега-Л, 2010. — 959 с. — ISBN 978-5-370-01058-3
19. Савуляк В. В. Управління якістю продукції: навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2012. — 91 с.
20. Юрій Е. О., Грубляк О. М., Карвацький М. В. [та ін.] Фінансова безпека держави: навч. посіб. — Чернівці, 2019. — 201 с.