Міжнародний Науково-технічний Університет

Білецький В. С. Моделювання у нафтогазовій інженерії: навч. посіб. — Львів: Видавництво "Новий Світ – 2000", 2021. — 306 с. — ISBN 978-617-7519-90-3

Кнігавко В. Г., Зайцева О. В., Бондаренко М. А. Основи біологічної фізики та медична апаратура: навч. посіб. — Харків : ХНМУ, 2020. — 176 с.

Бучнєв М. М. Маркетингове ціноутворення: навч. посіб. — Київ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2023. — 134 с.

Іванова В. В., Пономаренко С. М. Оптика: Практичний курс [Електронний ресурс]: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022.

Авотін С. С., Олійник Н. М. Лабораторний практикум з оптики та атомної фізики: посібник. — Харків, 2022. — 63 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5839
Усього літератури: 12728
Відвідувачів на сайті: 81
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 33. Економічні науки -> 336.7. Економіка фінансів. Гроші. Кредит ->

21. Гроші та кредит: Навч. - метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 124 с. — ISBN 966-574-389-9
22. Мозговий О. М. Фондовий ринок: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. (спец. «Менеджмент» і «Міжнародна економіка»). — К.: КНЕУ, 2001. — 96 c. — ISBN 966–574–235–3
23. Мойсеєнко І. П. Ринок фінансових послуг. — Київ : МАУП, 2006. — 360 с. — ISBN 966-608-454-6
24. Орленко, Н. С. Інформаційні системи фондового ринку: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2003.
25. Онищенко В. О., Завора Т. М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. — Полтава : ПолтНТУ, 2017. — 409 с. — ISBN 978-966-616-166-9
26. Павлов В. І., Павлов К. В., Свердлюк І. В. Конспект лекцій з дисципліни "Страховий менеджмент" для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит" для всіх форм навчання. — Рівне : НУВГП, 2014. — 102 с.
27. Пахомов В. І., Стрільчук Л. В. Гроші та кредит. — К.: МАУП, 2004.
28. Савлук М. І., Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф. Гроші та кредит: Підручник. — К.: КНЕУ, 2011. — 602 c. — ISBN ISBN 966–574–199–3
29. Сич Є. М., Ільчук В. П., Гавриленко Н. І. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2012. — 428 с. — ISBN 978-617-673-058-3
30. Слав’юк Н. Р., Глущенко С. В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. — Київ : НаУКМА, 2022. — 206 с. — ISBN 978-617-7668-35-9
31. Суторміна В. М., Савчук Н. В. Фондовий ринок. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. (спец. «Фінанси» і «Банківська справа»). — К.: КНЕУ, 2001. — 72 c. — ISBN 966–574–215–9
32. Суторміна Валентина Миколаївна. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник. — К.: КНЕУ, 2004. — 566 с. — ISBN 966-574-600-6
33. Укл. Третякова О. В., Харабара В. М., Грешко Р. І. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. — Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. — 118 с.
34. Укл.: Гладинець Н.Ю. Гроші та кредит: методичні рекомендації до проведення практичних занять. — Мукачево: МДУ, 2023. — 50 с.
35. Унинець-Ходаківська В. П., Костюкевич О. І., Лятомбор О. А. Ринок фінансових послуг:теорія і практика: навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2009. — 392 с. — ISBN 978-966-364-936-8
36. Шевчук І. Л. Гроші та кредит: курс лекцій. — Харків : ХДУХТ, 2016. — 382 с.
37. Шелудько С. А. Міжнародні стандарти банківської справи: навч. посіб. — К.: Видавничий дім "Кондор", 2020. — 260 с. — ISBN 978-617-7841-61-5
38. Щетинін А. І. Гроші та кредит: навч посіб. — Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. — 163 с. — ISBN 978-966-328-155-1
39. Ринок фінансових послуг: опорний конспект лекцій. — Тернопіль : ТНЕУ, 2017. — 132 с.