Міжнародний Науково-технічний Університет

Козяр М. М., Фещук Ю. В. Комп’ютерна графіка: SolidWorks. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 252 с. — ISBN 978-966-289-191-1

Демиденко М. А. Управління проектами цифрової економіки: навч. посіб. — Дніпро: НТУ "ДП", 2022. — 187 с. — ISBN 978-912-350-293-9

Єфімов Ю. В. Комп’ютерна графіка: Adobe двома руками : навч. посіб. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. — 120 с. — ISBN 978-617-658-053-9

Семеног О. М. Навчання української мови і літератури у вимірах ключових компетентностей: методичний посібник. — Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2023. — 212 с.

Баган М. П. Культура української наукової мови: посібник. — Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2022. — 48 с.

Книжок у каталозі: 7060
Книжок у електр. бібліотеці: 5866
Усього літератури: 12926
Відвідувачів на сайті: 36
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 65.012.32. Менеджмент ->

41. Жигалкевич Ж. М., Кам’янська О. В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. — 214 с.
42. Журавльова Т. О., Макаренко Ю. П., Турова Л. Л. Фінансовий менеджмент у банку. Навч.посіб. — Дніпро: Пороги, 2021. — 360 с. — ISBN 978-617-518-393-9
43. Зайцев О. В. Податквий менеджмент: Підручник. — Суми : Сумський державний університет, 2017. — 412 с. — ISBN 978-966-657-673-9
44. Зянько В. В. Банківський менеджмент: навч. посіб. — Вінниця: ВНТУ, 2018. — 126 с.
45. Іванова Н. С., Приймак Н. С., Карабаза І. А. Сучасний менеджмент у схемах і таблицях. Частина 1: навч. посіб. — Кривий Ріг : Вид.ДонНУЕТ, 2021. — 282 с. — ISBN 978-966-385-372-7
46. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент : підручник. — Суми : ВТД "Університетська книга", 2010. — ISBN 978-966-680-504-4
47. Ілляшенко С. М. Інноваційний менеджмент: підруч. — Суми: Університетська книга, 2010. — 272 с. — ISBN 978-966-680-504-4
48. Кайлюк Є. М. Стратегічний менеджмент. Конспект лекцій. — Харків: ХНАМГ, 2006. — 80 с.
49. Кайлюк Є. М., Андрєєва В. М., Гриненко В. В. Стратегічний менеджмент. — Харків ХНАМГ, 2010. — 279 c.
50. Капінос Г. І. Операційний менеджмент: навч. посіб. — Київ : Центр учб. л-ри, 2013. — 351, [1] с. — ISBN 978-617-673-205-1
51. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. / О. А. Кириченко. — Київ Знання-Прес, 2002. — 3-тє вид.. — 384 c.
52. Клокар О. О. Податковий менеджмент: навч. посіб. — Львів: Сполом, 2017. — 318 с. — ISBN 978-966-919-285-1
53. Коваль Н. О., Єпіфанова І. Ю. Банківський менеджмент: правктикум. — Вінниця: ВНТУ, 2017. — 85 с.
54. Козенкова Н. П. Бюджетний менеджмент: конспект. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2007. — 65 с.
55. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2002. — 345 c. — ISBN 966–574–412–7
56. Краснокутська Н. С., Нащекіна О. М., Замула О. В. Менеджмент: навч. посіб. — Харків : "Друкарня Мадрид", 2019. — 231 с. — ISBN 978-6177683-60-4
57. Криклій О. А., Маслак Н. Г., Пожар О. П. Банківський менеджмент: питання теорії та практики: монографія. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. — 152 с. — ISBN 978-966-8958-70-0
58. Купчак М. Я., Саміло А. В. Податковий менеджмент: навч. посіб. — Львів, 2020. — 185 с.
59. Куценко В. М. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. — Київ : МАУП, 2003. — 184 с.
60. Лачкова В. М. Фінансовий менеджмент у банку: навч. посіб. — Харків : Видавець Івченко І. С., 2017. — 180 с. — ISBN 978-617-7377-55-8