Міжнародний Науково-технічний Університет

Рогачева О. С. група ЗМм-01. Управління збутовою діяльністю підприємства. — Київ: МНТУ, 2022. — 116 с.

Осика Л. К. група ЗММ-01. Сучасні методи управління проектами. — Київ: МНТУ, 2022. — 114 с.

Ободзінська Н. М. Управління якістю продукції на підприємстві. — Київ: МНТУ, 2022. — 128 с.

Кльок І. І. група ДВО-зФНм-01. Антикризове управління фінансами підприємства в сучасних умовах. — МНТУ, 2022. — 115 с.

Бєйсенбаєва Н. С. Антикризове управління фінансовою діяльністю підприємства. — МНТУ, 2022.

Книжок у каталозі: 7071
Книжок у електр. бібліотеці: 5381
Усього літератури: 12452
Відвідувачів на сайті: 42
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 16. Логіка. Теорія пізнання ->

1. Ивин А. А. ЛОГИКА: Учебное пособие.- Издание 2-е. — Москва Издательство "Знание", 1998. — 228с.
2. Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 127 c. — ISBN 966–574–406–2
3. Логіка для юристів. — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. — 144 с.
4. Бандурка О. М., Тягло О. В. Юридична логіка: підручник. — Х. : Золота миля, 2017. — 216 с. — ISBN 978-966-1685-70-2
5. Гусев Д. А. Краткий курс логики: Искусство правильного мышления. — Москва: НЦ ЭНАС, 2003. — 190, [1] с. — ISBN 5-93196-357-X
6. Жеребкін В. Є. Логіка. — Х.: Основа, 1995.
7. За заг. ред. Кузьменка В.В. Елементи класичної логіки: навч. посіб. — Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. — 236 с. — ISBN 978-966-383-712-3
8. За наук. ред. проф. Бліхара В. С. Логіка юридична: навч.-метод. посіб. (у схемах і таблицях). — Львів: ПП "Арал", 2018. — 172 с. — ISBN 978-617-511-261-8
9. Юридична логіка. — Львів : ЛьвДУВС, 2016. — 248 с. — ISBN 978-617-511-225-0
10. Конверський А. Є. Логіка: підручник для студ. юрид. факультетів. — Київ: Центр учбової літ., 2012. — 336 с. — ISBN 978-611-01-0283-4
11. Орендарчук Г. О. Логіка: для студ. економ. та юридич. спец (вид. 2 перероб. та допов.). — Тернопіль : Астон, 2008. — 272 с. — ISBN 978-966-308-233-2
12. Поппер К. Р., Блинников Л. В., Брюшинкин В. Н. [и др.] Логика и рост научного знания: Избранные работы. Миф концептуального каркаса Глава 3. Эпистемология без познающего субъекта Глава 6. Об облаках и часах (Подход к проблеме рациональности и человеческой свободы). — М.: Прогресс, 1983. — 91 с.
13. Скрипник К. Д. Семиотика философия. Логика. Диалог семиотика: Пособие для студентов. — Ростов-на-Дону, 2000. — 127с.
14. Сластенко Є. Ф. Логіка: навч. посіб. — Київ: НАУ, 2005. — 127 с.
15. Тамос Кун. Логика и методология науки. Структура научных революций. Перевод с английского И. 3. НАЛЕТОВА. 1962.
16. Титов В. Д. Логіка: підручник. — Харків: Право, 2005. — 208 с. — ISBN 966-8467-30-2
17. Хоменко І. В. Логіка. Практикум: навч. посібник для вищих навч. закладів. — К.: Юрiнком Iнтер, 2002. — 240 с. — ISBN 966-667-034-8
18. Шепетяк О. М. Логіка: підручник. — Київ: Фенікс, 2015. — 256 с. — ISBN 978-966-136-276-4
19. Логика. История логики. Лекции по логике. 2004. — 595с.
20. Логические проблемы знания. 2005.