Міжнародний Науково-технічний Університет

Укл.:Міщук Д. М., Сироватко З. В., Абрамов С. А. Ігрові види спорту. Волейбол: навч. посіб. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. — 143 с.

Денисовець Т. М., Квак О. В. Біологічні аспекти фізичного виховання : навч.-метод. посіб. — Полтава : Сімон, 2020. — 131 с.

Онопрієнко О. В. Особливості фізичного виховання студентів у спеціальних медичних групах: навч.-метод. посіб. — Черкаси, 2018. — 116 с.

Олексієнко Я. І., Гунько П. М. Теорія, види та технології оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності : навч.-метод. посіб. — Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2018. — 260 с.

Байдюк М. Ю., Галан Я. П., Молдован А. Д. Легка атлетика з методикою викладання: навч. посіб. — Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. — 184 с. — ISBN 978-966-423-786-1

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5773
Усього літератури: 12662
Відвідувачів на сайті: 96
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 1. Філософія. Психологія -> 16. Логіка. Теорія пізнання ->

1. Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 127 c. — ISBN 966–574–406–2
2. Логіка для юристів. — Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2016. — 144 с.
3. Бандурка О. М., Тягло О. В. Юридична логіка: підручник. — Х. : Золота миля, 2017. — 216 с. — ISBN 978-966-1685-70-2
4. Бліхар В. С., Левкулич В. В., Олексюк М. М. Логіка для юристів: підручник. — Ужгород: Вид-во УжНУ "Говерла", 2022. — 316 с. — ISBN 978-617-7825-75-2
5. Гасяк О. С. Формальна логіка. Розв’язкові процедури, алгоритми, словник базових термінів і понять: навч. посіб. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. — 544 с.
6. Жеребкін В. Є. Логіка. — Х.: Основа, 1995.
7. За заг. ред. Данильяна О. Г. Логіка: підручник. — Харків : Право, 2022. — 220 с. — ISBN 978-966-998-281-0
8. За заг. ред. Кузьменка В.В. Елементи класичної логіки: навч. посіб. — Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2016. — 236 с. — ISBN 978-966-383-712-3
9. За наук. ред. проф. Бліхара В. С. Логіка юридична: навч.-метод. посіб. (у схемах і таблицях). — Львів: ПП "Арал", 2018. — 172 с. — ISBN 978-617-511-261-8
10. Юридична логіка. — Львів : ЛьвДУВС, 2016. — 248 с. — ISBN 978-617-511-225-0
11. Заглада В. М. Логіка: методичні рекомендації. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2022. — 40 с.
12. Конверський А.Є. Логіка: підручник. — К.: ВПЦ "Київський університет", 2017. — 391 с. — ISBN 978‐966‐439‐915‐6
13. Конверський А. Є. Логіка: підручник для студ. юрид. факультетів. — Київ: Центр учбової літ., 2012. — 336 с. — ISBN 978-611-01-0283-4
14. Лебедєв В. О., Павлов В. І. Логіка: Навч. посіб. — Харків : УкрДУЗТ, 2019. — 146 с.
15. Орендарчук Г. О. Логіка: для студ. економ. та юридич. спец (вид. 2 перероб. та допов.). — Тернопіль : Астон, 2008. — 272 с. — ISBN 978-966-308-233-2
16. Сластенко Є. Ф. Логіка: навч. посіб. — Київ: НАУ, 2005. — 127 с.
17. Сторожук С. В., Гоян І. М., Матвієнко І. С. Логіка: Навч. посіб. — Київ: Вадекс, 2020. — 370 с. — ISBN 978-966-9725-68-4
18. Тамос Кун. Логика и методология науки. Структура научных революций. Перевод с английского И. 3. НАЛЕТОВА. 1962.
19. Титов В. Д. Логіка: підручник. — Харків: Право, 2005. — 208 с. — ISBN 966-8467-30-2
20. Уклад.:Данильян О. Г., Юркевич О. М., Кальницький Е. А. Логіка: навч.-метод. посіб. — Харків: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2022. — 111 с. — ISBN 978-966-937-939-9