Міжнародний Науково-технічний Університет

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 34. Право -> 340. Право в цілому ->

1. за заг. ред. Яворської О. С. IT право. — Львів: Левада, 2017. — 470 с.
2. Адвокат: навыки профессионального мастерства: научное издание. — М.: Волтерс Клувер, 2006. — XXI, 568 с. — ISBN 5-466-00189-9
3. Барщевский М. Ю. Адвокатская этика. — М.: Профобразование, 2001. — 312 с. — ISBN 5-93476-007-8
4. Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права: справочное издание. — М.: Юристъ, 1996. — 575 с. — ISBN 5-7357-0066-9
5. Графский В. Г. Всеобщая история права и государства: Учеб. для вузов. — М.: НОРМА, 2003. — XII, 730 c. — ISBN 5-89123-408-4
6. Щапов Я. Н. Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. — М.: Наука, 1976. — 239, [1] с.
7. Середницька І. А. Екологічне право (в схемах): Альбом схем. — Одеса: ОДУВС, 2016. — 81 с.
8. Кобецька Н. Р. Екологічне право України : навч. посіб. — Київ : Юрінком Інтер, 2008. — 352 с.
9. Рябець К. А. Екологічне право України: Навч. посіб. — Київ : Центр учбо- вої літератури, 2009. — 438 с. — ISBN 978-966-364-909-2
10. Екологічне право: навч.-метод. посіб. — Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. — 118 с.
11. Екологічне право: Підручник. — Харків : Право, 2013. — 432 с. — ISBN 978-966-458-486-6
12. ред. Шуміла О. М. Екологічне право. Особлива частина: навч. посіб. — Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2017. — 384 с. — ISBN 978-966-610-217-4
13. Макарчук В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навчальний посібник. Вид. 4-те, доп.. — К.: Атіка, 2000. — 616 с. — ISBN 966-02-1736-6
14. Цвік М. В. Загальна теорія держави і права: підручник. — Харків : Право, 2009. — 584 с. — ISBN 978-966-458-095-0
15. Будяченко О. М. Земельне право в схемах: навч. посіб. — Одеса : ОДУВС, 2017. — 78 с.
16. Мірошниченко А. М. Земельне право України: Підручник. — Київ : Алерта, 2011. — 678 с. — ISBN 978-617-566-054-6
17. Ріпенко А. І. Земельне право України. Загальна частина: навч. посіб. — Одеса : [Б. в.], 2013. — 80 с.
18. История государства и права зарубежных стран: Курс лекций/ Автор-сост.А.В. Митин. — М.: МИЭМП, 2008. — 272с.
19. Крестовская Н. Н. История политических и правовых учений: Курс лекций. — Х.: Одиссей, 2002. — 448 с. — ISBN 966-633-150-0
20. Нерсесянц В. С. История политических и правовых учений: Учебник для вузов. — М.: НОРМА, 2004. — 944 с. — ISBN 5-89123-748-2