Міжнародний Науково-технічний Університет

Бутко М. П. Проектний менеджмент: регіональний зріз: навч. посібник. — Київ: Центр учбов. л-ри, 2016. — 415, [1] с. — ISBN 978-617-673-399-7

Ред. Довгань Л. Є., Мохонько Г. А., Малик І. П. "Управління проектами": навчальний посібник до вивчення дисципліни для магістрів галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації: "Менеджмент і бізнес-адміністрування", "Менеджмент міжнародних проектів", "Менеджмент інновацій", "Логістика". — Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. — 420 с.

Микитюк П. П. Управління проектами: навч. посіб. — Тернопіль: [Б. в.], 2014. — 270 с. — ISBN 978-966-654-360-1

Битяк Ю. П. Основи публічного адміністрування: посібник. — Харків: Право, 2016. — 128 с. — ISBN 978‑966‑937‑112‑6

Шатило О. А. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Публічне адміністрування". — Житомир: ЖДТУ, 2014. — 51 с.

Книжок у каталозі: 6121
Книжок у електр. бібліотеці: 1906
Усього літератури: 8027
Відвідувачів на сайті: 130
Користувачів у каталозі: 1316

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 61. Медичні науки -> 611. Анатомія. Анатомія людини та порівняльна анатомія ->

1. Воробьев А. Н. Анатомия силы. — М.: Физкультура и спорт, 1987. — 80 с.
2. Гайворонский И. В. Анатомия мышечной системы (мышцы, фасции и топография): учеб. пособие. — СПб.: ЭЛБИ СПб, 2006. — 84 с. — ISBN 5-93979-123-9
3. Давыдовский И. В. Общая патология человека: учеб. пособие. — М.: Медицина, 1969. — 611 с.
4. Атлас топографической анатомии человека: в 3-х ч / Ю. Л. Золотко. — М.: Медицина, 1976. — Ч. 3 Верхняя и нижня. — 296 с.
5. Атлас топографической анатомии человека: в 3-х ч / Ю. Л. Золотко. — М.: Медицина, 1967. — Ч. 2 Живот, грудь, т. — 272 с.
6. Атлас топографической анатомии человека: в 3-х ч / Ю. Л. Золотко. — М.: Медицина, 1964. — Ч.1 Голова и шея. — 212 с.
7. Катц Б. Нерв, мышца и синапс: монография. — М.: Мир, 1968. — 221 с.
8. Коляденко Г. І. Анатомія людини: підручник для студентів вищ. пед. навч. закладів. — Київ: Либідь, 2005. — 384 с. — ISBN 966-06-0385-1
9. Кубарко А. И., Yamashita S. Щитовидная железа. Фундаментальные аспекты. — Минск; Нагасаки, 1998. — 368 с. — ISBN 4-931481-00-0
10. Михайлов С. С. Международная анатомическая номенклатура. — М. : Медицина, 1980. — 240 с.
11. Мойсак О. Д. Основи медичних знань і охорони здоров’я: Навч.посібник. - 3-є вид., виправлене та доповнене. — К.: Арістей, 2005. — 588 с. — ISBN 966-8458-18-4
12. Павлович Н. В. Биомагнитные ритмы: науч. изд. — Минск: Университетское, 1991. — 136 с. — ISBN 5-7855-0417-0
13. Патологическая анатомия: частный курс: учеб. для мед. вузов: в 2 т. / М. А. Пальцев, Н. М. Аничков. — М.: Медицина, 2001. — т. 2, ч. ІІ. — 675 с. — ISBN 5-225-04625-8
14. Патологическая анатомия : учебник: в 2-х т / М. А. Пальцев, Н. М. Аничков. — М. : Медицина, 2001. — Т.1. — 528 с.
15. Позин Н. В. Элементы теории биологических анализаторов. — М. : Наука, 1978. — 360 с.
16. Анатомия человека: учебник : в 2-х т / М. Р. Сапин. — М. : Медицина, 2001. — Т.2. — 640 с. — ISBN 5-225-03379-2
17. Анатомия человека: в 2-х т / М. Р. Сапин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2001. — Т.1. — 640 с. — ISBN 978-5-9704-3483-3
18. Сапин М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма): учебное пособие для сред. пед. учеб. заведений. — М.: Академия, 2002. — 448 с. — ISBN 5-7695-0904-X
19. Атлас анатомии человека: учеб. пособие: в 4-х т / Р. Д. Синельников, А. Я. Синельников. — М. : Медицина, 1996. — Т. 3 Учение о сосуда. — 232 с. — ISBN 978-5-7864-0201-9
20. Атлас анатомии человека: учеб. пособие: в 4-х т / Р. Д. Синельников, А. Я. Синельников. — М. : Медицина, 1996. — Т. 4 Учение о нервно. — 320 с. — ISBN 978-5-7864-0202-6