Міжнародний Науково-технічний Університет

Шевченко В. Г., Фурсіна А. Д., Шумикін С. О. Теоретична та прикладна механіка: навчальний посібник: в 4 ч. Ч. 1: Теоретична механіка. — Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2022. — 188 с. — ISBN 978-966-653-537-8

Укл.: Курек І. Г., Курек Є. І., Олійнич–Лисюк А. В. Задачі для інженерів (механіка і молекулярна фізика). — Чернівці, 2022. — 100 с.

Киркач Б. М., Хавін В. Л. Розрахунки на міцність та жорсткість стержнів при простих видах деформування [Електронний ресурс]: тексти лекцій. — Харків : НТУ "ХПІ", 2023. — 218 с.

Дідур В. А., Журавель Д. П. Технічна механіка рідини і газу: підручник. — Меліто- поль: ТОВ "Колор Принт", 2019. — 476 с. — ISBN 978-966-2489-77-4

Колєчкіна І., Рижкова Т. Фізика. Механіка: навчально-методичний посібник для доуніверситетської підготовки іноземних слухачів: навч.-метод. посіб. — Полтава: Полтавський державний медичний університет, 2022. — 140 с.

Книжок у каталозі: 6889
Книжок у електр. бібліотеці: 5809
Усього літератури: 12698
Відвідувачів на сайті: 40
Користувачів у каталозі: 357

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 658.14/15. Фінансування. Економіка підприємства ->

1. Бігдан І. А., Лачкова Л. І. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. — Харків : ХДУХТ, 2017. — 197 с.
2. Бойко Л. Г. Економіка та організація виробництва. — Харків: ХНАМГ, 2008. — 194 с.
3. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 542 c. — ISBN 966-574-474-7
4. Васьківська К. В., Сич О. А. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. — Львів : ГАЛИЧ-ПРЕС, 2017. — 236 с. — ISBN 978-966-97704-5-5
5. Владимир О. М. Економіка та організація виробництва. — Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. — 180 с.
6. Гетьман О. О. Економіка підприємства: навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с. — ISBN 978-611-01-0005-2
7. Даценко Г., Коцеруба Н., Крупельницька І. Аналіз господарської діяльності: навч. посіб. — Вінниця, 2021. — 416 с. — ISBN 978-966-629-963-8
8. Дема Д. І. Фінансовий менеджмент: навч. посібник. — Житомир: ЖНАЕУ, 2018. — 320 с. — ISBN 978-966-8706-69-1
9. Жаворонок А. В., Федишин М. П., Ковальчук Н. О. [та ін.] Історія фінансової науки: навч. посіб.. — Чернігів : ЧНТУ, 2019. — 210 с. — ISBN 978-617-7571-37-6
10. За заг. ред. проф. Качана Є. П. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.-метод. посібник. — Тернопіль: ТДЕУ, 2006. — 373 с.
11. Ковалев А. П. Управление имуществом на предприятии: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и упр. на предприятии машиностроения". — М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2009. — 471 с. — ISBN 978-5-279-03369-0
12. Колот В. М. Підприємництво: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.. — К.: КНЕУ, 2003. — 160с. — ISBN 966–574–535–2
13. Лазебник Л. Л., Гурочкіна В. В., Слюсарева Л. В. Економіка підприємства: підручник. — Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. — 426 с. — ISBN 978-966-337-621-9
14. Лапіна І. С., Гончаренко О. М. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. — Одеса : Атлант, 2016. — 313 с. — ISBN 978 - 617 - 7253 - 18 - 0
15. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. [и др.] Управление проектами: учебное пособие. — М.: Омега-Л, 2010. — 959 с. — ISBN 978-5-370-01058-3
16. Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства. — МАУП, 2003.
17. Мармуль Л. О. Організація діяльності та обліку суб’єктів малого бізнесу. — Херсон: Айлант, 2003.
18. Мартиненко В. П. Фінансовий менеджмент : підручник. — Львів : Магнолія, 2014. — 344 с. — ISBN 978-617-574-100-9
19. Момот Т. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. — Київ : Центр учб. л-ри, 2011. — 385 с. — ISBN 978-611-01-0188-2
20. Москалюк В. Є. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб.. — К.: КНЕУ, 2005. — 384 с.: рис. — ISBN 966-574-819-X