Міжнародний Науково-технічний Університет

Мягков И. Ф. Медицинская психология: основы патопсихологии и психопатологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений. — Москва: Логос, 1999. — 232 с. — ISBN 5-94010-010-4

Карвасарский Б. Д. Психотерапия: Учебник для мед. вузов. — СПб.: Питер, 2000. — 544 с. с. — ISBN 5314001675

Лубовский В. И. Специальная психология: Учебное пособие для пед. вузов. - 2-е изд., испр. — М.: Академия, 2005. — 464 с. — ISBN 5769505508

Аргайл М. Психология счастья. - 2-е изд. — Санкт-Петербург: Питер, 2003. — 271 с. — ISBN 5-272-00370-5

Гришина Н. В. Психология конфликта. - 2-е изд. — СПб.: Питер, 2008. — 544 с. — ISBN 978-5-91180-895-2

Книжок у каталозі: 5881
Книжок у електр. бібліотеці: 1876
Усього літератури: 7757
Виданої літератури: 0
Відвідувачів на сайті: 105
Користувачів у каталозі: 1312

Сайт МНТУ

Центр дистанційної освіти

Логін:
Пароль:

Електронна бібліотека


Знайти літературу

Сортувати за автором за назвою

Структура бібліотеки -> Бібліотека -> 65. МЕНЕДЖМЕНТ -> 65.012.32. Менеджмент ->

1. Project Management Institute. "Руководство к Своду знаний по управлению проектами. – 3-е изд. (Руководство PMBOK)." Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004. — Project Management Institute, Inc., 2004.
2. Менеджмент организаций: теория и практика : учеб. пособие. — Донецк: ДонНУ, 2002.
3. Бабайлов В. К. Культура ділового спілкування менеджера: Навчальний посібник. — Харків: Бізнес Інформ, 1999. — 116с.
4. Баронов В. В. Автоматизация управления предприятием. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 239 c. — ISBN 5-16-000133-6
5. Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами. Навчальний посібник. — К.:КНЕУ, 2005.
6. ВиханскийО.С. Менеджмент:учебник. — М.:Магистр:ИНФРА-М, 2014. — 576 с.
7. Автобизнес: техника. Сервис. Запчасти. - В 2-х томах / В. В. Волгин. 2006. — Т.1. — 441с.
8. Гасов І. І. Історія вчень менеджменту: Навч. посібник. — К: МНТУ, 2010. — 225 с.
9. ГРИНЕНКО В. В., БРАТАШ М. А. "МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ (ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ)" : конспект лекцій з дисципліни. — Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. — 1 o=эл. опт. диск
10. Данюка В. М., Петюха В. П. Менеджмент персоналу: Навч. посібник. — К: КНЕУ, 2005. — 398 с. — ISBN 966-574-582-4
11. Кайлюк Є. М., Андрєєва В. М., Гриненко В. В. Стратегічний менеджмент. — Харків ХНАМГ, 2010. — 279 c.
12. Капінос Г. І. Операційний менеджмент: навч. посіб. — Київ : Центр учб. л-ри, 2013. — 351, [1] с. — ISBN 978-617-673-205-1
13. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. / О. А. Кириченко. — Київ Знання-Прес, 2002. — 3-тє вид.. — 384 c.
14. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2002. — 345 c. — ISBN 966–574–412–7
15. Михайлова Л. І. Управління персоналом. — Київ Центр учбової літератури, 2007. — 248 c.
16. Михайлова Л. І. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — Київ : Центр навч. л-ри, 2007. — 200 с.
17. Токмакова Н. О., Андриянова М. В. Менеджмент-консалтинг: Учебно-методический комплекс. — М. : Изд. центр ЕАОИ, 2009. — 271с. — ISBN 978-5-374-00290-4
18. Новіков Б. В.,, Сініок Г. Ф.,, Круш П. В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посыбник. — К.: Центр учбової літератури, 2004. — 560с. — ISBN 966-8568-52-4
19. О’Лири Дэниел. ERP системы. Современное планирование и управление ресурсами предприятия.. — М.: 000 «Вершина», 2004. — 272 c. — ISBN 5-94696-067-9
20. Писаревський І. М., Тищенко О. М., Поколодна М. М. Стратегічний менеджмент. — Харків ХНАМГ, 2009. — 287 c.